Dokumenty

XXX Zjazd AZS

W imieniu Zarządu Głównego AZS informujemy, że XXX Zjazd AZS odbędzie się w Warszawie w sobotę 22 czerwca 2024 roku. W zamieszczonych poniżej dokumentach przedstawiamy szereg informacji dotyczących merytorycznych i organizacyjnych kwestii związanych z udziałem w Zjeździe.

Na dokumenty i pytania czekamy pod adresem

Dokumenty do pobrania

 • Uchwała ZG AZS z dnia 16.06.2023 r.
 • Ordynacja wyborcza
 • Statut AZS - tekst jednolity (17.09.2022 r.)

Sprawozdania zjazdowe

Do pobrania sprawozdania z ostatnich kadencji Zarządu Głównego AZS.  

Dokumenty poniżej.

Dokumenty do pobrania

Akty prawne

Do pobrania ustawy i rozporządzenia, akty prawne, uchwały oraz regulaminy.

Dokumenty poniżej.

Ustawy i rozporządzenia

 • Ustawa o sporcie
 • Ustawa o sporcie (nowelizacje)
 • Ustawa o szkolnictwie wyższym
 • Ustawa o szkolnictwie wyższym (nowelizacje)
 • Ustawa Prawo o stowarzyszeniach
 • Ustawa Prawo o stowarzyszeniach (nowelizacje)

Akty prawne AZS

Uchwały Zarządu Głównego AZS

 • Uchwała w sprawie zarządzania majątkiem AZS

Obowiązujące regulaminy

 • Regulamin Zarządu Głównego AZS i Prezydium AZS - aktualizacja 09.12.2022 r. 
 • Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej AZS - aktualizacja 07.12.2022 r.
 • Kodeks powinności etycznych Honorowego Członka AZS - aktualizacja grudzień 2022 r. 
 • Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego AZS
 • Regulamin postępowania przed sądami koleżeńskimi AZS
 • Regulamin Rad AZS

Regulaminy wzorcowe

 • Wzorcowy regulamin Klubu AZS nieposiadającego osobowości prawnej - aktualizacja 09.12.2022 r. 
 • Wzorcowy regulamin Klubu AZS posiadającego osobowość prawną - aktualizacja 09.12.2022 r.
 • Wzorcowy regulamin Klubu Środowiskowego AZS posiadającego osobowość prawną - aktualizacja 09.12.2022 r.
 • Wzorcowy regulamin Organizacji Środowiskowej AZS - aktualizacja 09.12.2022 r.
 • Wzorcowy regulamin Środowiskowej / Klubowej Komisji Rewizyjnej AZS - aktualizacja 07.12.2022 r.
Wersję edytowalną powyższych regulaminów można otrzymać kontaktując się z Działem Organizacyjnym w biurze Zarządu Głównego AZS na adres organizacyjny@azs.pl

Wersję edytowalną regulaminu: "Wzorcowy regulamin Środowiskowej / Klubowej Komisji Rewizyjnej AZS" można otrzymać kontaktując się z Główną Komisją Rewizyjną AZS na adres gkr@azs.pl

Gryf i flaga / Księga znaku AZS

Zgodnie z §6 statutu AZS:
Kolor biały i zielony stanowią barwy AZS
Godłem AZS jest biały gryf na zielonym polu.
Flaga AZS ma kształt prostokąta o wymiarach: długość - 230 cm, szerokość 140 cm, jest koloru białego z zielonym pasem o szerokości - 35 cm, przebiegającym po przekątnej od górnego lewego rogu flagi do dolnego prawego.

W prawym polu, w górnej części flagi, znajduje się godło AZS - gryf o wymiarach: wysokość - 42 cm, szerokość - 35 cm.
Jednostki organizacyjne AZS mogą przyjmować inne barwy, a w przypadku sekcji i klubów również nazwy wynikające z umów sponsorskich przy obowiązku zachowania liter AZS w nazwie.

Krajowa reprezentacja AZS występuje z godłem państwowym i literami AZS.

Reprezentacja sportowa AZS w zawodach krajowych występuje z godłem AZS i literami AZS.

Władze AZS używają pieczęci okrągłej z godłem AZS w środku, napisem na obwodzie pieczęci "Akademicki Związek Sportowy" oraz nazwą jednostki organizacyjnej.

Pliki do pobrania